2019

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym

-

Aktualizacja w związku z aneksem nr POIS.09.01.00-00-0352/18-02 do umowy o dofinansowanie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.
Całkowita wartość Projektu wynosi: 247 004,00 zł:

 • Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 209 953,40 zł, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowalnych Projektu,
 • Krajowe środki publiczne - dotacja celowa w kwocie 37 050,60 zł, co stanowi 15 % wydatków kwalifikowalnych Projektu.

 

pasek

 

Przebudowa i doposażenie w aparaturę medyczną Centrum Urazowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu w celu zwiększenia dostępności i skuteczności udzielania świadczeń medycznych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

-

Aktualizacja w związku z aneksem nr POIS.09.01.00-00-0251/17-01 do umowy o dofinansowanie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 7 868 734,59 zł.

Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 4 919 867,26 zł.

Pozostała kwota Projektu stanowi wkład własny beneficjenta i obejmuje:

 • 868 211,87 - wydatki kwalifikowane Projektu (wkład własny ze środków budżetu państwa - dotacja celowa),

 • 2 080 655,46 zł - wydatki niekwalifikowane Projektu.

73,55 % wszystkich kosztów w ramach projektu stanowią koszty kwalifikowane.

pasek

Poprawa efektywności działania Oddziałów szpitalnych Kardiologii i Kardiochirurgii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia przez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia

mz

Aktualizacja w związku z aneksem nr POIS.09.02.00-00-0054/16-03 do umowy o dofinansowanie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 4 184 425,67 zł.
Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 3 556 761,81 zł, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych Projektu.
Krajowe środki publiczne w kwocie 627 663,86 zł, co stanowi 15 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

 

pasek

"STOP DLA RAKA JELITA GRUBEGO - program zdrowotny przeciwdziałający zachorowaniom na RJG"

Projekty strukturalne

 

 

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu realizuje zgodnie z Umową o dofinansowanie nr RPOP.07.04.00-16-0003/18 projekt pn. "STOP DLA RAKA JELITA GRUBEGO - program zdrowotny przeciwdziałający zachorowaniom na RJG" - program zdrowotny przeciwdziałający zachorowaniom na raka jelita grubego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka jelita grubego i raka piersi, Osi VII- Konkurencyjny rynek pracy.

Kwota dofinansowania:

 • Całkowite koszty projektu: 3 791 276,94 zł;
 • Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości (85%): 3 222 585,39 zł;
 • Dofinansowanie z Budżetu Państwa (10%): 379 127,69 zł;
 • Wkład własny (5%): 189 563,86 zł.

  W ramach projektu oprócz badań kolonoskopowych w pełnym znieczuleniu planuje się przeprowadzenie obszernej kampanii medialnej edukacyjnej i informacyjnej, pozwalającej na zmianę podejścia społeczeństwa do badań profilaktycznych raka jelita grubego. Celem projektu jest również zwiększenie odsetka wyleczenia dzięki wykryciu wczesnego stadium choroby lub stanów przedrakowych, obniżenie kosztów leczenia nowotworów w skali województwa, obniżenie umieralności na raka jelita grubego, przeciwdziałanie wykluczeniu z rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej.

  Grupy docelowe, do których projekt jest skierowany do mieszkańców z woj. Opolskiego:
  a. w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,
  b. w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,
  c. w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha.

  Okres realizacji Projektu trwa 2 lata.