2020

Ćwicz i żyj zdrowo

-

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu realizuje zgodnie z Umową o dofinansowanie nr RPOP.07.04.00-16-0001/19 projekt pn. "Ćwicz i żyj zdrowo" - program zdrowotny w zakresie rehabilitacji kardiologicznej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka jelita grubego i raka piersi, Osi VII- Konkurencyjny rynek pracy.

Kwota dofinansowania:

 • Całkowite koszty projektu: 1 175 406,00 zł;
 • Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%): 999 095,10 zł;
 • Dofinansowanie z Budżetu Państwa (10%): 117 540,60 zł;
 • Wkład własny (5%): 58 770,30 zł.

W ramach projektu zaplanowano:

 1. przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych,
 2. wdrożenie działań rehabilitacyjnych w zakresie ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej,
 3. szkolenia dla personelu medycznego.

Celem nadrzędnym Programu jest przywrócenie osobom w wieku aktywności zawodowej pełnej lub maksymalnie możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do aktywności zawodowej oraz brania czynnego udziału w życiu społecznym.

Odbiorcami projektu są osoby zagrożone przedwczesnym opuszczeniem rynku pracy, zamieszkujące województwo opolskie:

 1. w wieku od 18 roku życia do osiągnięcia wieku emerytalnego,
 2. po przebytych incydentach sercowo-naczyniowych.

Okres realizacji Projektu 02.2020-05.2022.

 

pasek

Zmień styl życia i sięgnij po zdrowie

-

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu realizuje zgodnie z Umową o dofinansowanie nr RPOP.08.01.00-16-0012/19-00 projekt pn. "Zmień styl życia i sięgnij po zdrowie" - program zdrowotny w zakresie chorób cywilizacyjnych - nadwagi, otyłości i cukrzycy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, osi priorytetowej VII Integracja społeczna.

Kwota dofinansowania:

 • Całkowite koszty projektu: 2 268 619,95 zł;
 • Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%): 1 928 326,95 zł;
 • Dofinansowanie z Budżetu Państwa (9,5%): 215 518,89 zł;
 • Wkład własny (5,5%): 124 774,11 zł.

W ramach projektu zaplanowano min.:

 1. Przeprowadzenie badań przesiewowych w kierunku nadwagi i otyłości oraz cukrzycy.
 2. Objęcie grupy uczestników multikomponentową opieką obejmującą min. zajęcia aktywności fizycznej, warsztaty edukacyjno-dietetyczne czy behawioralno-poznawcze, konsultacje dietetyka i psychologa.

Świadczenia medyczne uzupełnione będą działaniami informacyjno-edukacyjnymi z elementami promocji aktywności fizycznej

Celem nadrzędnym Programu jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców miasta Opola oraz powiatu opolskiego, poprzez przeprowadzenie kompleksowej interwencji edukacyjno-zdrowotnej oraz wdrożenie działań zapobiegających nadwadze, otyłości i cukrzycy. Jednocześnie osiągnięte zostaną dodatkowe cele jak zwiększenie wykrywalności nadwagi, otyłości, cukrzycy wśród dzieci i dorosłych oraz zmniejszenie, głównie poprzez poprawę żywienia i wzrost aktywności fizycznej, częstotliwości występowania nadwagi i otyłości.

Grupę docelową, do której projekt jest skierowany stanowią osoby zamieszkujące na obszarze miasta Opole oraz powiatu opolskiego:

 1. w wieku od 6 do 65 lat
 2. z podejrzeniem lub stwierdzeniem nadwagi, otyłości i cukrzycy

Okres realizacji Projektu 02.2020 – 10.2023