O szpitalu

Wejście główne po modernizacji.

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu (USK w Opolu) jest podmiotem leczniczym prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Kompleks szpitalny znajduje się przy al. W. Witosa 26 w Opolu.

Misja szpitala brzmi: Naszym powołaniem jest leczenie, kształcenie i prowadzenie badań.

Wizja szpitala brzmi: Przez wiedzę do zdrowia pacjenta. 

 

Podmiotem tworzącym i nadzorującym nasz szpital - od czerwca 2017 r. -  jest Uniwersytet Opolski. Organem inicjującym i opiniodawczym UO oraz doradczym dyrektora generalnego szpitala klinicznego jest Rada Społeczna USK w Opolu, powoływana i odwoływana przez rektora UO.

 

Celem działalności USK w Opolu jest:

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych,
 • promocja zdrowia,
 • realizacja zadań dydaktycznych i badawczych.

 

Jesteśmy szpitalem wielospecjalistycznym, funkcjonującym w trybie 24-godzinnym. Prowadzimy jedyne w województwie opolskim Centrum Urazowe i Regionalne Centrum ECMO. 

Posiadamy większość specjalności, jakie dostępne są w obszarze świadczeń usług medycznych, dlatego naszym pacjentom zapewniamy kompleksowe leczenie, które realizujemy w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Realizujemy te działania w ramach:

 • lecznictwa stacjonarnego (oddziały szpitalne)
 • specjalistycznych i konsultacyjnych świadczeń ambulatoryjnych (poradnie specjalistyczne)
 • diagnostyki medycznej (zakłady i pracownie)
 • rehabilitacji leczniczej

Rocznie ze świadczeń medycznych w USK w Opolu korzysta grubo ponad 200 tys. pacjentów (216 tys. w 2022 r.), z czego zdecydowana większość w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (ok. 126 tys. w 2022 r.), Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (ponad 50 tys. w 2022 r.) i oddziałów szpitalnych.  

Jako szpital kliniczny prowadzimy również projekty naukowe i prace badawczo-rozwojowe w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, m.in. we współpracy z klinikami Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego i Wydziałem Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego.

Uczestniczymy w kształceniu:

 • studentów kierunków lekarskich (Uniwersytetu Opolskiego i innych uczelni w kraju)
 • studentów i uczniów/słuchaczy przygotowujących się do wykonywania innych zawodów medycznych (m.in. z Politechniki Opolskiej, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie)
 • osób wykonujących zawody medyczne,
 • studentów i uczniów/słuchaczy innych kierunków.

Współpracujemy z krajowymi i zagranicznymi podmiotami i organizacjami międzynarodowymi, realizującymi zadania na rzecz ochrony zdrowia, m.in. nasz Opolski Ośrodek Diabetologii Dziecięcej należy do:międzynarodowego towarzystwa naukowego, zajmującego się cukrzycą dzieci, młodzieży i młodych dorosłych.ISPAD oraz sieci SWEET, a Ośrodek Alergologii - do sieci  GA²LEN Urticaria Center of Reference and Excellence (UCARE)

Działania z zakresu promocji zdrowia realizujemy przez prowadzenie akcji i programów profilaktycznych. Naszymi partnerami w tych działaniach są samorządy, m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Urząd Miasta Opola, jednostki samorządowe i rządowe, m.in. Opolski Oddział Wojewódzki NFZ, organizacje pozarządowe, m.in. Fundacja Dr Clown.

W strukturze naszego szpitala funkcjonują:

 • poradnie specjalistyczne,
 • oddziały ostrozabiegowe i zachowawcze,
 • zakłady i pracownie diagnostyczne,
 • punkt Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Najnowszą jednostką szpitala jest Centrum Naukowo-Badawcze, w skład którego wchodzi:

Szpital jest członkiem:

Na terenie USK działa również poradnia podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci i dorosłych, prowadzona przez spółkę miasta Opole SP ZOZ "Centrum" w Opolu. Dzięki temu możemy w jednym miejscu zapewnić pacjentom szeroki wachlarz usług medycznych.  
 

Wybrane daty z historii szpitala

Budowa szpitala rozpoczęła się w 1980 r. Była to inwestycja centralna, realizowana przez Wojewódzki Zakład Obsługi Inwestycyjnej Służby Zdrowia, który został powołany przez Wydział Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

W czerwcu 1991 r. zakład zlikwidowano, a w jego miejsce powołano Szpital Wojewódzki, który kontynuował budowę nowego szpitala, sukcesywnie oddając do użytku nowe obiekty.

1 sierpnia 1997 r. na bazie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Opolu przy ul. Kośnego 53 i Szpitala Wojewódzkiego przy al. W. Witosa 26 w Opolu utworzono samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej o nazwie Wojewódzkie Centrum Medyczne z siedzibą w Opolu.

Przez 20 lat działalności, do 2017 r., Wojewódzkie Centrum Medyczne wielokrotnie reorganizowano, zarówno łącząc jednostkę z innymi szpitalami, jak i wyłączając odrębne ośrodki medyczne, zgodnie z tendencjami ogólnopolskimi następowały kolejne przekształcenia:  - w 1998 r. ze struktur PSZOZ WCM wyłączono Wojewódzki Ośrodek Onkologii oraz Szpital Wojewódzki w Opolu. Kolejną zmianą było wyłączenie w 2000 r. ze struktur PSZOZ WCM Wojewódzkiej Stacji Pogotowia.

W związku z uruchomieniem na Uniwersytecie Opolskim kształcenia na kierunku lekarskim, na mocy porozumienia zawartego w dniu 9 czerwca 2017 r. pomiędzy Samorządem Województwa Opolskiego (reprezentowanym przez marszałka województwa opolskiego oraz wicemarszałka województwa opolskiego) a Uniwersytetem Opolskim (reprezentowanym przez rektora i prorektora ds. zarządzania i rozwoju) zostały przekazane wszystkie uprawnienia i obowiązki podmiotu tworzącego podmiot leczniczy, tj. PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu na rzecz Uniwersytetu Opolskiego.

Przekazanie PS ZOZ Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu na rzecz Uniwersytetu Opolskiego nastąpiło w formie umowy darowizny - Akt Notarialny Repertorium A nr 6021/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r.

 

 

 

Przewiń do góry