Fundusze strukturalne 2021

Data publikacji:
02/12/2021

Przebudowa i doposażenie w aparaturę medyczną Centrum Urazowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu w celu zwiększenia dostępności i skuteczności udzielania świadczeń medycznych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

efrr.jpeg

Aktualizacja w związku z aneksem nr POIS.09.01.00-00-0251/17-07 do umowy o dofinansowanie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Całkowita wartość Projektu wynosi:12 593 842,84 zł.

Dofinansowanie w kwocie 9 448 077,43 zł w tym ze środków UE 8 030 865,81 zł

 


"Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu"

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, jako odbiorca ostateczny realizuje projekt  pn. "Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu". Projekt obejmuje głównie:

a) Przebudowę kotłowni węglowej na gazową wraz z podłączeniem do sieci gazowej,

b) Termomodernizację budynków szpitalnych.

celem którego jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego oraz zmniejszenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko naturalne.

 

Realizacja projektu odbywa się w ramach dwóch faz:

a) I faza została zrealizowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 5.5 Ochrona Powietrza na podstawie umowy nr RPOP.05.05.00-16-0008/20-00 z dnia 21.09.2021 r.

Okres realizacji: 01.07.2021 - 20.12.2023 r.

Wartość przyznanego USK w Opolu dofinansowania: 6 184 782,17 zł.

logo 5.5.jpeg

 

b) II faza realizowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021 -2027 w ramach działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim na podstawie umowy nr FEOP.02.01-IZ.00-0001/24 z dnia 12.04.2024 r.

Grupę docelową stanowi ogół mieszkańców województwa opolskiego.

Okres realizacji: 11.12.2023 - 30.11.2024 r.

Wartość przyznanego USK w Opolu dofinansowania: 7 892 432,90 zł.

Logotypy_poziom.jpeg
 


"Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu przyjazny pacjentom ze szczególnymi potrzebami"

baner_europejski fundusz społeczny.jpeg

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu w dniu 20.05.2021 r. podpisał umowę o powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia pn. "Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu przyjazny pacjentom ze szczególnymi potrzebami" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla projektu pn. Dostępność Plus dla zdrowia.

Przedsięwzięcie dotyczy 4 KOMPONENTÓW w ramach powierzonego grantu tj.:

  1. ARCHITEKTONICZNEGO - prace adaptacyjne w budynkach i w ich otoczeniu, a także działania poprawiające dostępność gabinetów lekarskich oraz przystosowanie budynków do szczególnych potrzeb pacjentów:
  2. CYFROWEGO - usprawnienia informatyczno-teletechniczne mające na celu ograniczenie wykluczenia osób ze szczególnymi potrzebami.
  3. KOMUNIAKCYJNEGO - działania szkoleniowe dla kadry medycznej i niemedycznej, służące wsparciu ich kompetencji w zakresie właściwej komunikacji, a także szkolenia podnoszące kompetencje personelu medycznego w zakresie obsługi narzędzi teleinformatycznych służących poprawie sytuacji pacjentów ze szczególnymi potrzebami, tablice informacyjne
  4. ORGANIZACYJNEGO - zdefiniowanie rozwiązań organizacyjnych, które podmiot powinien opracować w celu zapewnienia dostępności do świadczonych przez siebie usług osobom ze szczególnymi potrzebami.

których realizacji pozwoli na poprawę dostępności szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Okres realizacji: 01.05.2021-31.10.2022 r.

Wartość przyznanego grantu: 1 999 419,74 zł.

PDFZakres_Harmonogram projektu.pdf (547,21KB)
PDFRaport_strona internetowa.pdf (583,40KB)
PDFRaport_lista sprawdzająca.pdf (845,06KB)
PDFRaport z audytu wstępnego (1,36MB)
PDFLista sprawdzajaca.pdf (170,70KB)
PDFaudyt_koncowy.pdf (2,24MB)
 

Przewiń do góry