Fundusze strukturalne 2020

Data publikacji:
02/12/2021

Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19

baner_europejski fundusz społeczny.jpeg

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu realizuje zgodnie z Umową nr 117/2020 z dnia 22.12.2020 r. w zakresie wspólnego sfinansowania oraz zasad przekazywania środków finansowych i rozliczania projekt pn. "Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, osi priorytetowej VII Integracja społeczna.

Koszt całkowity zadań objętych powyższą umową to ok 13 800 000,00 zł.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa.

W ramach projektu zaplanowano min.:

 1. Wykonanie instalacji dystrybucji tlenu, instalacji ściekowej i zabezpieczenia odpadów skażonych,
 2. Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego oraz zakup środków ochrony osobistej,
 3. Wykonanie robót budowlanych zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.

Celem nadrzędnym Projektu jest:

 • Zapewnienie prawidłowości działania Tymczasowego Szpitala utworzonego w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu, którym zarządza USK w Opolu poprzez jego doposażenie w wymagane instalacje oraz sprzęt czy ŚOI,
 • zabezpieczenie USK w Opolu przed rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 poprzez stworzenie i doposażenie Centralnej Izolatki Szpitala przeznaczonej dla zakażonych pacjentów.

Okres realizacji Projektu 11.2020 – 12.2021. Realizacja projektu została wydłużona do 09.2023.

 


Przebudowa i doposażenie w aparaturę medyczną Centrum Urazowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu w celu zwiększenia dostępności i skuteczności udzielania świadczeń medycznych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

efrr.jpeg

Aktualizacja w związku z aneksem nr POIS.09.01.00-00-0251/17-05 do umowy o dofinansowanie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Całkowita wartość Projektu wynosi:11 154 715,00 zł.

Dofinansowanie w kwocie 9 448 077,43 w tym ze środków UE 8 030 865,81 zł

Pozostała kwota Projektu stanowi wkład własny beneficjenta i obejmuje:

 • 1 417 211,26 - wydatki kwalifikowane Projektu (wkład własny ze środków budżetu państwa - dotacja celowa),

 • 1 706 637,57 zł - wydatki niekwalifikowane Projektu.

84,70 % wszystkich kosztów w ramach projektu stanowią koszty kwalifikowane.

Termin zakończenia realizacji projektu: 31.03.2021r.

https://youtu.be/D0rxt1HaKmo


Poprawa efektywności działania Oddziału Okulistyki w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia poprzez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz remont

efrr.jpeg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Aktualizacja w związku z aneksem nr RPOP.10.01.01-16-0011/17-06 z dnia 27 marca 2020 roku do Umowy o dofinansowanie Projektu.

W ramach walki z pandemią koronawirusa w województwie opolskim, Zarząd Województwa Opolskiego wsparł realizowany projekt ze środków unijnych dodatkową kwotą dofinansowania w wysokości 6 448 197,00 PLN.

Dodatkowa kwota środków europejskich, przeznaczona na realizację działań przeciwko COVID-19 pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa i profesjonalnej opieki mieszkańcom regionu, poprzez:

 • zakup sprzętu/wyposażenia niezbędnego do walki z COVID -19,

 • zakup środków ochrony indywidualnej.

Całkowita wartość Projektu po zmianach: 12 770 482,08 zł, w tym:

 • dofinansowanie ze środków europejskich: 9 448 132,26 zł,

 • wkład własny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu: 1 757 628,35 zł.

Termin zakończenia projektu po zmianach: 31.03.2021 r.


Ćwicz i żyj zdrowo

baner_europejski fundusz społeczny.jpeg

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu realizuje zgodnie z Umową o dofinansowanie nr RPOP.07.04.00-16-0001/19-00 projekt pn. "Ćwicz i żyj zdrowo" program zdrowotny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej, w zakresie usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiającej powrót do pracy, Osi VII- Konkurencyjny rynek pracy.

Kwota dofinansowania:

 • Całkowite koszty projektu: 1 175 406,00 zł;
 • Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%): 999 095,10 zł;
 • Dofinansowanie z Budżetu Państwa (10%): 117 540,60 zł;
 • Wkład własny (5%): 58 770,30 zł.

W ramach projektu zaplanowano:

 1. przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych,
 2. wdrożenie działań rehabilitacyjnych w zakresie ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej,
 3. szkolenia dla personelu medycznego.

Celem nadrzędnym Programu jest przywrócenie osobom w wieku aktywności zawodowej pełnej lub maksymalnie możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do aktywności zawodowej oraz brania czynnego udziału w życiu społecznym.

Odbiorcami projektu są osoby zagrożone przedwczesnym opuszczeniem rynku pracy, zamieszkujące województwo opolskie:

 1. w wieku od 18 roku życia do osiągnięcia wieku emerytalnego,
 2. po przebytych incydentach sercowo-naczyniowych.

Okres realizacji Projektu 02.2020-05.2022. Realizacja projektu została wydłużona do 12.2022


Zmień styl życia i sięgnij po zdrowie

baner_europejski fundusz społeczny.jpeg

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu realizuje zgodnie z Umową o dofinansowanie nr RPOP.08.01.00-16-0012/19-00 projekt pn. "Zmień styl życia i sięgnij po zdrowie" program zdrowotny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie chorób cywilizacyjnych, Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna.

Kwota dofinansowania:

 • Całkowite koszty projektu: 2 268 619,95 zł;
 • Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%): 1 928 326,95 zł;
 • Dofinansowanie z Budżetu Państwa (9,5%): 215 518,89 zł;
 • Wkład własny (5,5%): 124 774,11 zł.

W ramach projektu zaplanowano min.:

 1. Przeprowadzenie badań przesiewowych w kierunku nadwagi i otyłości oraz cukrzycy.
 2. Objęcie grupy uczestników multikomponentową opieką obejmującą min. zajęcia aktywności fizycznej, warsztaty edukacyjno-dietetyczne czy behawioralno-poznawcze, konsultacje dietetyka i psychologa.

Świadczenia medyczne uzupełnione będą działaniami informacyjno-edukacyjnymi z elementami promocji aktywności fizycznej

Celem nadrzędnym Programu jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców miasta Opola oraz powiatu opolskiego, poprzez przeprowadzenie kompleksowej interwencji edukacyjno-zdrowotnej oraz wdrożenie działań zapobiegających nadwadze, otyłości i cukrzycy. Jednocześnie osiągnięte zostaną dodatkowe cele jak zwiększenie wykrywalności nadwagi, otyłości, cukrzycy wśród dzieci i dorosłych oraz zmniejszenie, głównie poprzez poprawę żywienia i wzrost aktywności fizycznej, częstotliwości występowania nadwagi i otyłości.

Grupę docelową, do której projekt jest skierowany stanowią osoby zamieszkujące na obszarze miasta Opole oraz powiatu opolskiego:

 1. w wieku od 6 do 65 lat
 2. z podejrzeniem lub stwierdzeniem nadwagi, otyłości i cukrzycy

Okres realizacji Projektu 02.2020 – 12.2023

Przewiń do góry