Fundusze strukturalne 2018

Data publikacji:
02/12/2021

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym

efrr.jpeg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 248 560,00 zł:

- Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 211 276,00 zł, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowalnych Projektu,

- Krajowe środki publiczne - dotacja celowa w kwocie 37 284,00 zł, co stanowi 15 % wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Przedmiotem projektu jest poprawa infrastruktury sprzętowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku stanu zagrożenia życia i zdrowia.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację celów bezpośrednich:

 • Zapewnienie pacjentowi wysokiej jakości usług ratownictwa medycznego opartego o nowoczesną bazę aparatury medycznej;
 • Wpisanie się w standard tzw. "złotej godziny", od momentu podjęcia pacjenta, do jego obecności na bloku, po przeprowadzonych badaniach diagnostycznych;
 • Zwiększenie szans uratowania życia pacjenta w przypadkach ciężkich;
 • Poprawę stanu infrastruktury ochrony zdrowia zapewniającej dostępność specjalistycznych świadczeń zdrowotnych.

Moje Wewnętrzne JA

efs.jpeg

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu informuje, iż nie będzie realizował projektu pn. "Moje wewnętrzne Ja" w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie.


 

Poprawa efektywności działania Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia poprzez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz remont

efrr.jpeg

Aktualizacja w związku z aneksem nr RPOP.10.01.01-16-0010/17-02 z dnia 9 marca 2018 roku do umowy o dofinansowanie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość Projektu wynosi: 3 034 490,74 zł.

Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 1 998 861,61 zł, co stanowi nie więcej niż 65,87 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Wkład własny w kwocie 1 035 629,13 zł, co stanowi najmniej 34,13 % wydatków kwalifikowanych Projektu.


Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz e-usług w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu

pr-efrr.jpeg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość Projektu wynosi: 1 964 773,12 zł.
Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 1 670 057,15 zł, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Wkład własny w kwocie 294 715,97 zł, co stanowi 15 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Dzięki realizacji projektu zostanie zrealizowany cel wyznaczony dla X Osi Priorytetowej RPO WO 2014 - 2020 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, a dokładniej cel szczegółowy 4 Działania 10.3 - Zwiększenie dostępności e-usług publicznych.

Projekt zakłada rozwój e-usług zdrowotnych. Głównym celem jest stworzenie infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej uruchomienie e-usług z zakresu ochrony zdrowia na poziomie, co najmniej regionalnym oraz upowszechnianie technik ICT. Ponadto projekt przyczyni się do zwiększenia dostępu pracowników Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, Instytucji współpracujących jak i Beneficjentów pomocy i członków ich rodzin do e-usług publicznych.

Cele ogólne, które zostaną osiągnięte w ramach projektu:

 • Stworzenie warunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez poprawę poziomu dostępu do nowoczesnych technologii teleinformatycznych, w tym poprawę dostępu do informacji medycznej mieszkańców Opolszczyzny;
 • Tworzenie warunków dla wzrostu gospodarczego i podnoszenia konkurencyjności województwa opolskiego;
 • Podniesienie jakości życia mieszkańców województwa opolskiego dzięki poprawie standardów leczenia i dostępu do usług medycznych;
 • Poprawa jakości procesu leczenia i zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów;
 • Podniesienie efektywności ekonomicznej systemu ochrony zdrowia i zwiększenie dostępności do usług dla obywateli;
 • Usprawnienie procesu zarządzania ochroną zdrowia na poziomie wojewódzkim, regionalnym i lokalnym;
 • Udostępnienie zanonimizowanych danych medycznych w celach dydaktycznych jednostkom naukowym, przede wszystkim studentom nowego wydziału lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim.

https://youtu.be/gcOBO1UjxZI


Poprawa efektywności działania Oddziałów i Zakładów w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu w zakresie infrastruktury poprzez zakup i wymianę niezbędnego sprzętu, wyposażenia oraz remont

pr-efrr.jpeg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 27 133 831,85 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 23 063 757,07 zł, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Pozostała kwota Projektu stanowi wkład własny beneficjenta i obejmuje:
- 4 070 074, 78 zł - 15 % wydatków kwalifikowanych Projektu (wkład własny ze środków budżetu państwa - dotacja celowa).

Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja aparatury i sprzętu medycznego na czterech oddziałach szpitalnych i w czterech zakładach diagnostyki:

 • Oddział Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii Diabetologii i Endokrynologii,
 • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
 • Oddział Neurochirurgii,
 • Oddział Pediatrii,
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej,
 • Zakład Medycyny Sądowej Pracownia Toksykologii,
 • Zakład Mikrobiologii,
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej,
  mieszczących się w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu, który umożliwi wymianę starego, nieefektywnego i bardzo wyeksploatowanego wyposażenia medycznego. Projekt dotyczy również zakupu sprzętu niezbędnego do świadczenia zakontraktowanych usług medycznych, nie zwiększając zakresu świadczonych usług. Dotyczy także prac remontowych niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia robót budowlanych. Cele oraz przedmiot projektu w szczególności ukierunkowane są na poprawę efektywności działania oddziałów szpitalnych oraz współpracujących z nimi zakładów diagnostyki, działających na rzecz osób dorosłych z chorobami układu kostno-stawowo-mięśniowymi oraz dla dzieci.

  Celem nadrzędnym projektu jest poprawa efektywności i jakości usług medycznych świadczonych przez oddziały i zakłady diagnostyki wspierające profilaktykę, diagnostykę i leczenie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego oraz chorób dzieci w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu.

https://youtu.be/CtspP7kmAdg


Przebudowa i doposażenie w aparaturę medyczną Centrum Urazowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu w celu zwiększenia dostępności i skuteczności udzielania świadczeń medycznych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

efrr.jpeg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 6 006 934,54 zł.

Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 3 400 000,00 zł, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Pozostała kwota Projektu stanowi wkład własny beneficjenta i obejmuje:

- 600 000,00 zł - 15 % wydatków kwalifikowanych Projektu (wkład własny ze środków budżetu państwa - dotacja celowa),
- 2 006 934,54 zł - wydatki niekwalifikowane kosztów Projektu.

66,19 % wszystkich kosztów w ramach projektu stanowią koszty kwalifikowane.

Przedmiotem projektu jest modernizacja i doposażenie Centrum Urazowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu, poprzez rozbudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz zakup aparatury i wyposażenia.

Celem nadrzędnym projektu jest poprawa jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz efektywności systemu ratownictwa medycznego.

Cel zostanie zrealizowany poprzez realizację poniższych celów bezpośrednich:

 • Zapewnienie pacjentowi niezwłocznego przyjęcia do najbliższego zakładu zdrowotnego udzielającego wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz badań diagnostycznych, w jak najszerszym zakresie;
 • Wpisanie się w standard tzw. "złotej godziny", od momentu podjęcia pacjenta, do jego obecności na bloku, po przeprowadzonych badaniach diagnostycznych;
 • Zwiększenie szans uratowania życia pacjenta w przypadkach ciężkich;
 • Poprawę jakości zaopatrywania pacjentów pod katem ich prywatności;
 • Poprawę funkcjonalności oddziału w celu bardziej efektywnego wykorzystania pracy personelu medycznego;
 • Poprawę stanu infrastruktury ochrony zdrowia zapewniającej dostępność specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych;
 • Poprawę stanu infrastruktury ochrony zdrowia w celu dostosowania do wymogów ochrony środowiska i efektywności energetycznej.

 

Klauzula informacyjna

 

Przewiń do góry