Fundusze strukturalne 2017

Data publikacji:
02/12/2021

Poprawa efektywności działania Oddziałów szpitalnych Kardiologii i Kardiochirurgii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia przez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia

is-mz-efrr.jpeg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 4 188 472,84 zł.

Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 3 560 201,91 zł, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Krajowe środki publiczne w kwocie 628 270,93 zł, co stanowi 15 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja aparatury i sprzętu medycznego na dwóch oddziałach szpitalnych: Kardiologii i Kardiochirurgii mieszczących się w USK w Opolu, który umożliwi wymianę starego, nieefektywnego wyposażenia medycznego tych oddziałów oraz pozwoli na zakup dodatkowego sprzętu.

Celem nadrzędnym projektu jest poprawa efektywności i jakości usług medycznych świadczonych przez Odziały Kardiologii i Kardiochirurgii USK w Opolu w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez realizację celów bezpośrednich jakie wynikają z analizy problemów i potrzeb Beneficjenta takich jak:
1. Wzrost poziomu bezpieczeństwa pacjentów.
2. Poprawa stanu zdrowia osób z chorobami układu krążenia.
3. Szybsza rekonwalescencja pacjentów poddanych zabiegom kardiologicznym - prognozuje się iż czas oczekiwania na badanie skróci się o 20% co z kolei przełoży się na skrócenie czasu pobytu w szpitalu.
4. Aktywizacja zawodowa osób z chorobami układu krążenia oraz skrócenie czasu absencji chorobowej.
5. Uzyskanie statusu szpitala klinicznego - współpraca dydaktyczna, badawcza z Uniwersytetem Opolskim.
6. Osiągnięcie III poziomu referencyjnego przez USK w Opolu.
7. Wymiana sprzętu medycznego i wyposażenia Oddziałów Kardiologii i Kardiochirurgii na nowoczesny i efektywny.
8. Wykorzystywanie nowoczesnego sprzętu diagnostycznego i ułatwienie dostępu do niego dla pacjentów i personelu medycznego.
9. Poprawa warunków użytkowania Oddziałów Kardiologii i Kardiochirurgii.
10. Zwiększenie jakości wykonywanych badań, dzięki wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu medycznego.
11. Zwiększenie komfortu przebywania pacjentów na oddziałach podczas leczenia szpitalnego oraz poprawa warunków pracy personelu medycznego.
12. Kompleksowość świadczonych usług medycznych.
13. Wymiana infrastruktury USK w Opolu na dwóch Oddziałach: Kardiologii i Kardiochirurgii.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż Instytucja Zarządzająca stworzyła proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

 • skorzystać z formularza na dedykowanej stronie https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/ lub
 • wysłać wiadomość na adres e-mail:

   


   

Moje wewnętrzne JA

pr-opolskie-efs.jpeg

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu wraz z Partnerem Projektu - Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Opolskim Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu, realizują zgodnie z Umową o dofinansowanie nr RPOP.07.04.00-16-0001/17-00 projekt pn. "Moje wewnętrzne JA" - program zdrowotny przeciwdziałający zachorowaniom na raka jelita grubego dla osób z woj. Opolskiego w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego oraz osób w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego, a także osób w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka jelita grubego i raka piersi, Osi VII- Konkurencyjny rynek pracy.

Kwota dofinansowania :
- Całkowite koszty projektu : 5 869 975,02 zł
- Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości : 4 989 400,39 zł
- Dofinansowanie z Budżetu Państwa : 586 997,50 zł
- Wkład własny : 293 577,13 zł

Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na zmniejszenie zapadalności na raka jelita grubego w województwie opolskim dzięki objęciu wsparciem 6000 końcowych beneficjentów z wyodrębnionej grupy docelowej poprzez badania w zakresie profilaktyki pierwotnej oraz wtórnej, usuwanie zmian łagodnych zanim przejdą w formę złośliwą.
W ramach projektu oprócz badań kolonoskopowych w pełnym znieczuleniu planuje się przeprowadzenie obszernej kampanii medialnej edukacyjnej i informacyjnej, pozwalającej na zmianę podejścia społeczeństwa do badań profilaktycznych raka jelita grubego.
Celem projektu jest również zwiększenie odsetka wyleczenia dzięki wykryciu wczesnego stadium choroby lub stanów przedrakowych, obniżenie kosztów leczenia nowotworów w skali województwa, obniżenie umieralności na raka jelita grubego, przeciwdziałanie wykluczeniu z rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej.
Grupy docelowe, do których projekt jest skierowany to osoby z woj. Opolskiego w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego , osoby w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego, a także osoby w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha.

Zadania planowane do realizacji w ramach projektu :
1. Powołanie Rady Projektu
2. Adaptacja pomieszczeń do badań kolonoskopowych
3. Zakup sprzętu medycznego do badań kolonoskopowych
4. Działania edukacyjno-informacyjne - kampania medialna
5. Działania edukacyjno-informacyjne - szkolenia i konferencje
6. Działania edukacyjno-informacyjne - uzupełniające
7. Wizyty kwalifikujące do badań kolonoskopowych
8. Wykonanie badań kolonoskopowych - 100% badań w znieczuleniu
9. Zapewnienie dojazdu do miejsca realizacji usługi zdrowotnej i z powrotem
10. Zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną korzystającą z usługi zdrowotnej w ramach projektu.
11. Promocja projektu

Założone wskaźniki do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu :
- liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS z zakresu profilaktyki nowotworu jelita grubego - 3 840 kobiet i 2160 mężczyzn - ogółem 6 000
- liczba podmiotów leczniczych objętych wsparciem świadczących usługi zdrowotne - 2
- liczba szpitali objętych wsparciem świadczących usługi zdrowotne - 2

Umowa o dofinansowanie Projektu została zawarta w dniu 28.08.2017r.
Okres realizacji Projektu trwa 2 lata.
 


Poprawa efektywności działania Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia poprzez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia

pr-opolskie-efrr.jpeg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość Projektu wynosi: 4 700 942,96 zł.

Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 3 995 801,51 zł, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Wkład własny w kwocie 705 141,45 zł, co stanowi 15 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Projekt zakłada doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OAiIT). Zakup nowego sprzętu i aparatury medycznej związany jest z potrzebą wymiany wyeksploatowanego sprzętu, który cechuje się dużą awaryjnością oraz brakiem części zamiennych. Zakup nowoczesnego sprzętu, umożliwi wykonywanie nowych usług na rzecz leczenia chorób na OAiIT, prowadzenie innowacyjnych metod leczenia i diagnostyki a tym samym przyczyni się do podniesienia jakości wykonywanych usług i bezpieczeństwa pacjenta oraz utrzymania wysokiej rangi szpitala i jego poszczególnych jednostek organizacyjnych.
Głównym celem projektu jest podniesienie wydajności świadczeń zdrowotnych realizowanych dla mieszkańców województwa opolskiego na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii dzięki zakupowi specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej.
Cel główny projektu będzie realizowany poprzez cele szczegółowe:
1. Wymiana sprzętu medycznego i wyposażenia OAiIT na nowoczesny i efektywny - wymiana przestarzałej i awaryjnej infrastruktury technicznej w OAiIT.
2. Ułatwienie dostępu do nowoczesnych technik diagnostyczno-leczniczych zarówno dla pacjentów jak i personelu OAiIT .
3. Wzrost poziomu bezpieczeństwa i komfortu pacjenta OAiIT.
4. Przywracanie i poprawa stanu zdrowia pacjentów OAiIT z niewydolnościami narządowymi występującymi z różnych przyczyn, po incydentach nagłego zatrzymania krążenia, po ciężkich zatruciach, z sepsą i wstrząsem septycznym, urazami wielonarządowymi, wymagających intensywnego nadzoru i opieki pooperacyjnej.
5.Skrócenie czasu pobytu w OAiIT.
6. Przyspieszenie procesu rekonwalescencji i skrócenia czasu absencji chorobowej.
7. Poprawa warunków użytkowania sprzętu i aparatury medycznej zainstalowanej w OAiIT.
8. Poprawa jakości realizowanych badań i usług medycznych na OAiIT poprzez wykorzystanie nowych rozwiązań technicznych w kupowanym sprzęcie.
9. Zwiększenie komfortu przebywania pacjenta na OAiIT podczas leczenia szpitalnego.
10. Zapewnienie kompleksowości realizacji usług medycznych w ramach jednej komórki medycznej.

https://www.youtube.com/watch?v=PDESnQqnKSk&feature=youtu.be

https://youtu.be/J4zf8ExiJDk


 Poprawa efektywności działania Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia poprzez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz remont

pr-opolskie-efrr.jpeg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość Projektu wynosi: 2 351 601,90 zł.

Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 1 998 861,61 zł, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Wkład własny w kwocie 352 740,29 zł, co stanowi 15 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Projekt zakłada doposażenie i remont Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej (OChOiN).
Zakup nowego sprzętu i aparatury medycznej związany jest z potrzebą wymiany wyeksploatowanego sprzętu (Oddział został oddany do użytku 01.03.1997r.), który cechuje się dużą awaryjnością oraz brakiem części zamiennych. Sprzęt i aparatura zostaną przeznaczone na rzecz leczenia chorób cywilizacyjnych. Dzięki odbudowie zaplecza socjalno-bytowego pacjentów spełni ono wymogi i standardy przewidziane dla oddziałów zabiegowych.
Głównym celem projektu jest podniesienie wydajności świadczeń zdrowotnych realizowanych dla mieszkańców województwa opolskiego na OChOiN dzięki zakupowi specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej oraz remontowi oddziału. Cel główny projektu będzie realizowany poprzez cele szczegółowe:
1. Wymiana przestarzałej i awaryjnej infrastruktury technicznej w OChOiN.
2. Ułatwienie dostępu do nowoczesnych technik diagnostyczno-leczniczych zarówno dla pacjentów jak i personelu.
3. Wzrost poziomu bezpieczeństwa i komfortu pacjenta.
4. Przywracanie i poprawa stanu zdrowia pacjentów.
5. Skrócenie czasu pobytu w OChOiN.
6. Przyspieszenie procesu rekonwalescencji i skrócenia czasu absencji chorobowej.
7. Poprawa warunków użytkowania sprzętu i aparatury medycznej zainstalowanej w OChOiN.
8. Poprawa jakości realizowanych badań i usług medycznych poprzez wykorzystanie nowych rozwiązań technicznych w kupowanym sprzęcie.
9. Zwiększenie komfortu przebywania pacjenta na oddziale podczas leczenia szpitalnego.
10. Zapewnienie kompleksowości realizacji usług medycznych w ramach jednej komórki medycznej.

https://youtu.be/0lE88nr3_pE

https://youtu.be/dpconBDq6YI


Poprawa efektywności działania Oddziału Okulistyki w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia poprzez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia i remont

pr-opolskie-efrr.jpeg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość Projektu wynosi: 3 529 335,61 zł.

Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 2 999 935,26 zł, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Wkład własny w kwocie 529 400,35 zł, co stanowi 15 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Projekt zakłada zakup aparatury medycznej niezbędnej w skutecznym, innowacyjnym i sprawdzonym leczeniu wszelkich chorób związanych ze wzrokiem oraz remont Oddziału Okulistyki celem stworzenia infrastruktury zmierzającej do poprawy ogólnej wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad osobami starszymi, w tym osobami z niepełnosprawnościami. Zakup nowoczesnego sprzętu i remont instalacji: wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej ,CO i gazów medycznych, remont łazienek, stropów, podłóg, brudownika, systemów ppoż., wymianę zestawów przyłóżkowych umożliwi wykonywanie nowych usług na rzecz leczenia chorób na Oddziale Okulistyki, prowadzenie innowacyjnych metod leczenia i diagnostyki, a tym samym przyczyni się do podniesienia jakości wykonywanych usług i bezpieczeństwa pacjenta oraz utrzymania wysokiej rangi szpitala i jego poszczególnych jednostek organizacyjnych. Za pomocą zakupionego w ramach projektu sprzętu na oddziale okulistyki będą leczone poza zaćmą oka m.in. następujące choroby: zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, witrektomia, jaskra, odwarstwianie siatkówki, chirurgia rogówki, zapalenie rogówki, leczenie zeza, leczenie urazów.

https://youtu.be/IKSliicZyzs

https://youtu.be/zNz5-N2K4ek


Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2

pr-opolskie-efs.jpeg

Tytuł Projektu : "Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2" , realizowany w partnerstwie z Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 , działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych ( w zakresie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem ), Oś VIII Integracja społeczna .

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość Projektu dla szpitali partnerskich wynosi: 7 560 593,37 zł.

Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 6 426 504,36 zł, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Dofinansowanie ze środków dotacji celowej w kwocie 718 256,37 zł, co stanowi 9,5 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Wkład własny - dotacja celowa z budżetu Województwa Opolskiego dla Uniwersytetu Opolskiego na pokrycie wkładu własnego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu w kwocie 415 832,64 zł, co stanowi 5,5 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu realizuje zakres Zadania nr 3 Profilaktyka zakażeń pneumokokowych.

Opis działań w projekcie :
1. Zakup wyposażenia punktu szczepień : lodówki na szczepionki oraz wagi pediatrycznej.
2. Wykonanie 3 000 szczepień pneumokokowych dzieci do 2 -go roku życia , odpowiednio do wieku dziecka dwoma lub trzema dawkami.

Szczepieniami objęte są dzieci z powiatu opolskiego i miasta Opola, powiatu nyskiego, powiatu prudnickiego. Szczepienia prowadzone są w sposób ciągły przez okres trwania projektu tj. do lutego 2019r.W ramach programu poprawy opieki nad matką i dzieckiem "Opolskie dla rodziny"

Jako Lider w Projekcie Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu bierze udział w działaniach:
MODUŁ 1 - Poprawa jakości opieki nad kobietą w ciąży, porodu i połogu
BLOK 1.1 - Wczesne wykrywanie wad rozwojowych - Nieinwazyjne badania prenatalne dla kobiet poniżej 35 r.ż.
BLOK 1.3 - Poradnictwo specjalistyczne dla rodziców, w tym psychologiczne, dietetyczne, fizjoterapeutyczne
MODUŁ 2 - Ochrona zdrowia dziecka w kierunku wsparcia jego rozwoju psychospołecznego
BLOK 2.1 - Pogłębiona diagnostyka rozwoju (psychomotorycznych) dziecka (ocena wg. kamieni milowych, Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka, skala Brazeltona, metoda Prechtla)
BLOK 2.2 - Wsparcie koordynowane (w każdym projekcie powstała komórka zajmująca się koordynacją wsparcia)
BLOK 2.3 - Niwelowanie nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2
- Wsparcie z zakresu żywienia (multidyscyplinarny zespół ds. żywienia dzieci)
- Opieka psychologiczna dzieci i rodziców
- Mobilny instruktaż rehabilitacyjny w warunkach domowych
- Leczenie paliwizumabem.

Drugim partnerem jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, który bierze udział w działaniach:
MODUŁ 1 - Poprawa jakości opieki nad kobietą w ciąży, porodu i połogu
BLOK 1.1 - Wczesne wykrywanie wad rozwojowych - Nieinwazyjne badania prenatalne dla kobiet poniżej 35 r.ż.

mapka-opolskie.jpeg


Optymalizacja opieki nad kobietą ciężarną, matką i noworodkiem z uwzględnieniem kontaktu rodziców z dzieckiem i promocji karmienia naturalnego

flaga_norway.pngflaga_eaag.png

Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu wraz z Partnerem projektu Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu , realizują rozszerzenie zakresu projektu pn. "Optymalizacja opieki nad kobietą ciężarną, matką i noworodkiem z uwzględnieniem kontaktu rodziców z dzieckiem i promocji karmienia naturalnego", współfinansowanego z Programu Operacyjnego PL07 w ramach MF EOG i NMF 2009-2014 "Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych".

W związku z oszczędnościami powstałymi podczas realizacji projektu Lider projektu i Partner otrzymali dodatkowe środki w kwocie 855 319,00 PLN na zakupy aparatury medycznej , szkolenia personelu medycznego obu szpitali i badania pacjentek u Partnera projektu.
Dodatkowe działania w projekcie przyczynią się do wzrostu jakości świadczonych usług , a zakup aparatury medycznej służącej edukacji pozwoli na szerszą opiekę nad kobietą ciężarną, matką i noworodkiem.

Zakupy aparatury medycznej u Lidera projektu to :

 • inkubatory zamknięte,
 • inkubator hybrydowy,
 • głowice liniowa i mikrokonweksowa do USG,

  Natomiast u Partnera projektu to:

 • trenażer do laparoskopii,
 • fantomy położnicze,
 • mobilny aparat USG,
 • respiratory Fabian Evolution i Infant Flow,
 • Opti Flow.

  Rozszerzenie zakresu projektu jest kontynuacją realizacji założeń Programu PL07 dotyczącego poprawy i lepszego dostosowania ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych.
  Służy poprawie opieki perinatalnej w obszarze świadczeń z zakresu profilaktyki, diagnostyki i leczenia w celu zwiększenia liczby urodzeń.
  Celem projektu jest również promocja karmienia naturalnego, dbałość o kobietę od początku trwania ciąży - zmniejszenie liczby poronień oraz wykrycie ewentualnych wad lub powikłań.
  Grupy docelowe, do których projekt jest skierowany to kobiety ciężarne, matki i noworodki oraz lekarze neonatolodzy i pediatrzy.

  Zakończenie realizacji rozszerzonego zakresu projektu nastąpiło w dniu 30 kwietnia 2017r.

  Sprostowanie

Przewiń do góry