Fundusze strukturalne 2009

Data publikacji:
02/12/2021

Poprawa jakości i nowatorskie usługi medyczne

zporr-ue.jpeg

PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu realizuje obecnie projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wg Umowy Nr Z/2.16/I/1.3.2/4/09/U11/09 z dnia 17 czerwca 2009r.
 

 • Priorytet 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów
 • Priorytet 3 - Rozwój lokalny /z wyłączeniem Działania 3.4/

Tytuł projektu: "Poprawa jakości i nowatorskie usługi medyczne w oparciu o zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego".

Projekt jest współfinansowany w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz w 25% ze środków własnych PS ZOZ WCM.
Projekt obejmuje zakup nowoczesnej aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii Dzieci oraz dla Oddziału Urologii dla wprowadzenia nowatorskich metod leczenia oraz zakup odtworzeniowy sprzętu medycznego dla wymienionych oddziałów.
Dla Oddziału Intensywnej Terapii Dzieci zakupiony został m.in. aparat Cool-cap, do kontrolowanego schłodzenia mózgu noworodka w celu zmniejsza się jego poniedotlenieniowego uszkodzenia.
Całość sterowana jest precyzyjnie elektronicznym modułem sterującym. Urządzenie wyposażone jest w liczne alarmy i systemy zabezpieczające m.in. monitor czynności bioelektrycznej mózgu (CFM).
Drugim urządzeniem medycznym zakupionym w ramach projektu jest aparat do kruszenia kamieni w układzie moczowym falami uderzeniowymi generowanymi pozaustrojowo (ESWL) dla Oddziału Urologii.
Aparat ten służy do leczenia kamicy układu moczowego w sposób bezinwazyjny oraz bez konieczności hospitalizacji (leczenie ambulatoryjne).
Niezbędny zestaw urologiczny to: Nefroskop do PCNL (komplet z optyką), Ureterorenoskop giętki, Ureterorenoskop sztywny, Pompa do zabiegu PCNL, Generator pneumatyczny do kruszenia kamieni, Laser urologiczny do kruszenia kamieni i rozcinania zwężeń w drogach moczowych, Źródło zimnego światła (ksenonowe),Tor wizyjny z kamerą.


Inwestujemy w Twoją przyszłość

nss-opolskie-efrr.jpeg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

"Inwestujemy w Twoją przyszłość"

PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu jest Partnerem Projektu Kluczowego pn. "Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej", realizowanego przez Lidera Projektu - Województwo Opolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Oś priorytetowa: RPOP. 05.00.00 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe.
Działanie: RPOP.05.02.00 Rozwój bazy medycznej w regionie.
Poddziałanie: RPOP.05.02.01 Stacjonarna opieka medyczna.

W ramach Projektu Kluczowego Partner Projektu - PS ZOZ WCM - realizuje zadanie pn.

"Przebudowa pomieszczeń dla Oddziału Kardiochirurgii; Przebudowa Oddziału Neurochirurgii; Dobudowa pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej dla potrzeb rezonansu magnetycznego; Przebudowa pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej na potrzeby Wojewódzkiej Przychodni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej".

Zgodnie z Umową zawartą z Liderem Projektu całkowita wartość zadania wynosi 10 000 000,00 zł.

Udział w finansowaniu zadania przedstawia się następująco:

 1. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 45,87% wartości zadania,
 2. Środki Województwa Opolskiego: 46,13% wartości zadania,
 3. Środki własne WCM: 8,00% wartości zadania.

Zadanie będzie realizowane w terminie od 19.12.2008r. do 30.06.2010r.

 1. Przebudowa pomieszczeń dla Oddziału Kardiochirurgii będzie obejmować przede wszystkim utworzenie drugiej sali operacyjnej wraz z zapleczem medycznym dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii, co przyczyni się do poprawy dostępności do wysokospecjalistycznych zabiegów kardiochirurgicznych oraz zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów.
 2. Rosnące zapotrzebowanie na usługi medyczne w zakresie neurochirurgii wymusza konieczność przebudowy i modernizacji Oddziału Neurochirurgii, polegającej na zaadaptowaniu przyległych pomieszczeń na potrzeby oddziału.
  Efektem przebudowy będzie utrzymanie dotychczasowej liczby łóżek, ale w dwuosobowych salach wyposażonych we własne węzły sanitarne, wydzielenie łóżek intensywnych w większych pomieszczeniach o nowej lokalizacji, poprawa komunikacyjności oddziału, zwiększenie ilości pomieszczeń pomocniczych i socjalnych.
  Realizacja Projektu przyniesie efekt w postaci poprawy jakości świadczonych usług i dostępności do wysokospecjalistycznych zabiegów medycznych.
 3. Przebudowa części pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej na potrzeby Wojewódzkiej Przychodni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej wiąże się z przeniesieniem dotychczas funkcjonującej przychodni do zaadaptowanych na ten cel pomieszczeń ZDL, co znacznie poprawi warunki ambulatoryjnego leczenia pacjentów, ułatwi pacjentom dostęp do Zakładu Diagnostyki Obrazowej, który znajduje się na tym samym poziomie, a tym samym poprawi jakość leczenia pacjentów z urazami ortopedycznymi.
 4. Dobudowa pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej dla potrzeb rezonansu magnetycznego daje szansę zwiększenia zakresu badań w obszarze diagnostyki obrazowej, poprawę jakości i efektywności leczenia, zwiększenie ilości udzielanych świadczeń medycznych oraz skrócenie czasu oczekiwania na procedury medyczne.
Przewiń do góry