Fundusze strukturalne 2022

Data publikacji:
21/10/2022

Opolskie przeciw COVID-19

baner_europejski fundusz społeczny.jpeg

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu realizuje zgodnie z Umową nr DZD.042.81.2022 z dnia 24.10.2022 r. w sprawie wspólnego sfinansowania oraz zasad przekazywania środków finansowych i rozliczania projekt pn. "Opolskie przeciw COVID-19", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, osi priorytetowej VII Integracja społeczna.

Koszt całkowity zadań objętych powyższą umową: 3 882 352,94 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%): 3 300 000,00 zł

W ramach projektu zaplanowano zakup angiografu. Dodatkowo zakupiono respiratory, kompletny system do monitorowania telemetrycznego i aparat USG ogólnodiagnostyczny.

Okres realizacji Projektu 02.2020 – 03.2023. Okres realizacji projektu został wydłużony do 12.2023 r.

 


Ćwicz i żyj zdrowo

baner_europejski fundusz społeczny.jpeg

Aktualizacja w związku ze zmianą w wysokości kosztów projektu i dofinansowania zgodnie z Aneksem do umowy o dofinansowanie nr RPOP.07.04.00-16-0001/19-01 z dnia 24.10.2022 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

  • Całkowite koszty projektu: 1 036 542,10 zł;
  • Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%): 881 060,78 zł;
  • Dofinansowanie z Budżetu Państwa (10%): 103 654,21 zł;
  • Wkład własny (5%): 51 827,11 .

Okres realizacji Projektu od 02.2020 do 06.2023

Przewiń do góry