Oddział Kardiologii

icotel_0.pngTelefony kontaktowe

  sekretariat + kierownik

  77 45 20 660

  dyżurka pielęgniarek 

  77 45 20 661

  pokój lekarzy 

  77 45 20 662

  pokój lekarzy 

  77 45 20 664

  pielęgniarka oddziałowa 

  77 45 20 665

  telefon dla pacjentów 

  77 45 20 668

  PINK dyżurka pielęgniarek 

  77 45 20 691

  PINK pokój lekarzy 

  77 45 20 692

  PINK telefon dla pacjentów 

  77 45 20 698

  FAX 

  77 45 20 699

 

e-mail: 

 

Personel

Zdjęcie przedstawia lekarza Marka Gierlotkę

Kierownik Oddziału Kardiologii:

 • prof. dr hab. n. med. Marek Gierlotka, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii oraz intensywnej terapii

I Zastępca Kierownika ds. Interwencji Sercowo-Naczyniowych

 •  dr n. med. Piotr Feusette   specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii

II Zastępca Kierownika ds. Intensywnej Terapii Kardiologicznej

 • lek. Jarosław Bugajski, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii oraz angiologii

Pielęgniarka oddziałowa:

 • mgr Marzena Brożek

Pielęgniarki koordynujące:

 • mgr Mariola Jędrzejczyk-Wester
 • mgr Ewelina Polanowska

Sekretariat:

 • Bożena Głowacka
 • Magdalena Kowalska

Prosimy i zapoznanie się z zasadami izolacji domowej przed hospitalizacją - dokument dostępny jest również na dole strony

infoicon.pngCharakterystyka

Oddział Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu to renomowana jednostka stanowiąca ośrodek referencyjny dla województwa opolskiego, prowadząca codzienny ostry dyżur kardiologiczny. Zapewniamy całodobową opiekę dla pacjentów w stanach zagrożenia życia takich jak zawał serca, ostra niewydolność serca i z zagrażające życiu zaburzenia rytmu i przewodzenia. W ramach Oddziału przeprowadzamy nieinwazyjną i inwazyjną diagnostykę i leczenie chorób układu sercowo-naczyniowego oraz wdrażamy i prowadzimy profilaktykę wtórną chorób układu krążenia.

Pracownicy naszego Oddziału angażują się we wdrażanie nowych metod diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia. Prowadzą badania naukowe zarówno własne jak i we współpracy z innymi jednostkami. W ramach działalności dydaktycznej i naukowej prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla studentów medycyny, szkolenie podyplomowe w zakresie specjalizacji z kardiologii oraz kursy i szkolenia dla lekarzy i średniego personelu medycznego.W Oddziale Kardiologii, Pracowniach i Poradni Kardiologicznej pracuje łącznie 39 lekarzy, 51 pielęgniarek, 5 techników, fizjoterapeuta, dietetyk kliniczny oraz 2 sekretarki.

Oddział dysponuje pełną diagnostyką kardiologiczną zarówno inwazyjną jak i nieinwazyjną. Pełni całodobowe dyżury kardiologiczne z możliwością 24h dostępu do diagnostyki inwazyjnej i angioplastyki wieńcowej. Jest ośrodkiem wszczepiającym układy stymulujące serca.

W strukturze Oddziału Kardiologii działają:

 • Pododdział Intensywnej Terapii Kardiologicznej z 20 łóżkami  - realizujący diagnostykę i leczenie pacjentów w ostrych stanach kardiologicznych, wymagających między innymi całodobowego monitorowania nieinwazyjnego i/lub inwazyjnego układu krążenia, farmakologicznego i/lub inwazyjnego wspomagania krążenia lub wspomagania wentylacji płuc ściśle współpracując z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii, na bieżąco i ściśle współpracuje z Pododdziałem Interwencji Sercowo-Naczyniowych. Pododdziałem kieruje II Zastępca Kierownika ds. Intensywnej Terapii Kardiologicznej dr n. med. Agata Duszańska. 
 • Pododdział Interwencji Sercowo-Naczyniowych z 40 łóżkami - realizuje diagnostykę i leczenie pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, którzy nie wymagają hospitalizacji w Pododdziale Intensywnej Terapii Kardiologicznej, w tym przyjęcia planowe oraz kontynuację leczenia po ostrych stanach kardiologicznych, na bieżąco i ściśle współpracuje z Pododdziałem Intensywnej Terapii Kardiologicznej. Pododdziałem kieruje I Zastępca Kierownika ds. Interwencji Sercowo-Naczyniowych dr n. med. Piotr Feusette. 
 • Pracownia Badań Hemodynamicznych -   wykonuje planową i pilną inwazyjną diagnostykę i leczenie interwencyjne układu krążenia, w tym między innymi koronarografię, diagnostyczne cewnikowanie i angiografię jam serca i naczyń, obrazowanie wewnątrznaczyniowe, czynnościową ocenę hemodynamiki krążenia, zabiegi przezskórnej angioplastyki wieńcowej (w tym implantację stentów), inwazyjne wspomaganie krążenia, czasową stymulację serca, leczenie strukturalnych chorób serca (przezskórne zabiegi zastawkowe, zamykanie uszka lewego przedsionka, przezskórne zamykanie nieprawidłowych połączeń jam serca). Koordynatorem pracowni jest dr hab. Jerzy Sacha. 
 • Pracownia Elektrofizjologii - prowadzi inwazyjną diagnostykę elektrofizjologiczną i inwazyjne leczenie zaburzeń rytmu serca, wykonując między innymi zabiegi implantacji stymulatorów serca, kardiowerterów/defibrylatorów, urządzeń resynchronizujących, wszczepialnych urządzeń rejestrujących, zabiegi usuwania elektrod, badania elektrofizjologiczne, ablacje klasyczne, ablacje przy użyciu systemów elektroanatomicznych oraz krioablacje. Koordynatorem pracowni jest lek. Grzegorz Hordyński.

 • Pracownia Echokardiografii - prowadzi echokardiograficzną diagnostykę chorób serca i naczyń, wykonuje badania przezklatkowe, przezprzełykowe, echokardiograficzne badania obciążeniowe oraz echokardiograficzną ocenę żywotności mięśnia sercowego. Koordynatorem pracowni jest  lek. Maria Piskozub.
 • Pracownia Elektrokardiologii Nieinwazyjnej - prowadzi nieinwazyjną elektrokardiograficzną diagnostykę układu krążenia, wykonując spoczynkowe badania elektrokardiograficzne, 24-godzinne lub dłuższe monitorowanie ekg metodą Holtera, elektrokardiograficzne próby wysiłkowe, badania ergospirometryczne, stymulacje przezprzełykowe, 24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi, testy pochyleniowe oraz diagnostykę autonomicznego układu krążenia w zakresie chorób układu krążenia. Koordynatorem jest lek. Joanna Płonka. 
 • Pracownia Diagnostyki Obrazowej Serca - zajmuje się diagnostyką kardiologiczną z wykorzystaniem tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, korzystając z badań wykonywanych przez Zakład Diagnostyki Obrazowej, przy ścisłej współpracy z wszystkimi pracownikami Zakładu. Koordynatorem jest lek. Tomasz Brzostowicz.
 • Poradnia Kardiologiczna
  • Poradnia Konsultacyjna
  • Poradnia Zaburzeń Rytmu Serca
  • Poradnia Kardiologicznej Opieki Skoordynowanej dla Pacjentów po Zawale Serca

Powyższe komórki są nierozerwalnie ze sobą powiązane w aspekcie kadry i organizacji diagnostyki i leczenia pacjentów ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego. Ponadto na bazie kadrowo-lokalowej Oddziału Kardiologii funkcjonuje Klinika Kardiologii Instytutu Medycyny Uniwersytetu Opolskiego. 

ZAKRES REALIZOWANYCH PROCEDUR

Pracownia Elektrofizjologii

 1. Implantacja i wymiana jedno i dwujamowych stymulatorów serca
 2. Implantacja i wymiana jedno i dwujamowych kardiowerterów-defibrylatorów (ICD)
 3. Implantacja i wymiana stymulatorów serca z opcją resynchronizacji komór (CRT-P)
 4. Implantacja i wymiana kardiowerterów-defibrylatorów z opcją resynchronizacji komór (CRT-D)
 5. Wymiany urządzeń z rozszerzeniem rodzaju stymulacji (upgrade)
 6. Badania elektrofizjologiczne
 7. Ablacje klasyczne prądem RF
 8. Ablacje z użyciem systemu elektroanatomicznego 3D (CARTO) w tym izolacje ujścia żył płucnych (PVI), ablacje częstoskurczów komorowych, burz elektrycznych
 9. Krioablacje balonowe ujścia żył płucnych (PVI)
 10. Implantacje stymulatorów z umieszczaniem elektrody komorowej w pęczku Hisa

Pracownia Badań Hemodynamicznych

 1. Koronarografie
 2. Przezskórne interwencje w zakresie tętnic wieńcowych:
 • Angioplastyki balonowe
 • Angioplastyki z implantacją stentów naczyniowych: DES (stenty uwalniające lek antymitotyczny), BVS (stenty biodegrodowalne magnezowe)
 • Zabiegi wieńcowe z użyciem rotablacji
 • Zabiegi wieńcowe bez użycia kontrastu (u chorych z niewydolnością nerek)
 • Zabiegi w zakresie przewlekle zamkniętych tętnic (CTO)
 • Zabiegi wysokiego ryzyka w zabezpieczeniu wspomaganiem krążenia (Impella, ECMO)
 1. Ocena funkcjonalna (FFR, iFR) i morfologiczna zwężeń w tętnicach wieńcowych (IVUS)
 2. Pomiary ciśnień wewnątrzsercowych i rzutu serca
 3. Przezskórne leczenie strukturalnych chorób serca:
 • Walwuloplastyki balonowe
 • Przezskórne implantacje zastawek aortalnych (TAVI)
 • Naprawa zastawki mitralnej metodą MitraClip
 • Zamknięcie uszka lewego przedsionka
 • Zamknięcie przecieków wewnątrzsercowych (ASD, PFO)
 • Zamknięcie przecieków okołozastawkowych (PVL)

Pracownia Echokardiografii

 1. Badania echokardiograficzne przezklatkowe
 2. Badania echokardiograficzne przezprzełykowe
 3. Badania echokardiograficzne obciążeniowa
 4. Inne badania dotyczące układu naczyniowego
 • USG tętnic szyjnych
 • USG żył i tętnic kończyn dolnych
 • USG płuc w ramach intensywnej terapii kardiologicznej

Pracownia Elektrokardiologii Nieinwazyjnej

 1. Test wysiłkowy
 2. Test wysiłkowy z analizą wymiany gazowej - spiroergometria
 3. Spirometria spoczynkowa
 4. Stymulacja przezprzełykowa
 • ocena układu przewodzącego
 • diagnostyka choroby wieńcowej
 • prowokacja arytmii
 1. 24-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera
 2. 24-godzinne monitorowanie RR metodą Holtera
 3. Test pochyleniowy - diagnostyka omdleń
 4. Nieinwazyjny monitoring hemodynamiczny (rzut minutowy serca, objętość wyrzutowa serca oraz inne parametry hemodynamiczne, ciągły pomiar ciśnienia tętniczego metodą „beat by beat” oraz optymalizacja terapii resynchronizującej (CRT)

Pracownia Diagnostyki Obrazowej Serca

We współpracy z Zakładem Diagnostyki Obrazowej (ZDO) w Oddziale Kardiologii wykonywane są badania serca za pomocą rezonansu magnetycznego (CMR).

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Klinika i Oddział Kardiologii USK w Opolu prowadzi bardzo aktywnie działalność naukowo-badawczą. Obejmuje to zarówno projekty naukowe jak i doniesienia zjazdowe oraz publikacje.

 

lokalizacja.png Lokalizacja

 

Oddział Kardiologii znajduje się na czwartym  piętrze w budynku A

mapka_szpital_pogladowa.jpeg

Przewiń do góry